NOTES LEGALS

 

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

Si us plau, llegeixi detingudament aquest avís legal i condicions d’ús (les “Condicions d’ús”), doncs el mateix regula l’accés, navegació i ús del lloc web canarimon.cat d’ara endavant, a efectes d’aquestes Condicions d’Ús, s’entendrà per “Usuari” la persona que accedeixi, navegui i/o faci ús del Lloc Web-. Aquest lloc web manté la imatge i l’estructura de canarimon.cat, malgrat que actualment ja s’ha incorporat a la família del grup Forus, la web principal de la qual es www.forus.es

L’observança i compliment d’aquestes Condicions d’Ús serà exigible a qualsevol Usuari que accedeixi i navegui pel Lloc Web, de manera que, si no està d’acord amb els termes exposats, no navegui ni utilitzi el Lloc Web.

 

INFORMACIÓ SOBRE FORUS DEPORTE Y OCIO S.L (Antic SEAE)

 • Denominació social: FORUS DEPORTE Y OCIO S.L (FORUS)
 • Domicili social: Avenida del Plantío 11, Coslada – 28821, MADRID.
 • Número de NIF: B-86329331
 • Dades d’inscripció; inscrita en el registre mercantil de Madrid, tom 29284, foli b77, full M-527126.

 

 

OBJECTE I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

La finalitat del Lloc Web es compartir i donar a conèixer l’activitat del Grup Forus, així com els serveis prestats per les empreses que el conformen.

En el cas de voler saber més, pot contactar-nos per correu ordinari en l’adreça corresponent al seu domicili social.

L’accés, navegació i ús del Lloc Web té caràcter lliure i gratuït (excepte els costos derivats per la connexió a internet, que son assumits per l’Usuari en front al proveïdor de serveis que tingui contractat) i la seva visualització i ús no requereix registre previ ni contractació de cap servei.

A efectes d’aquestes Condicions d’Ús, deu entendre’s per Lloc Web tots els subdominis i directoris inclosos sota el mateix, i incloent el seu codi font, així com qualsevol informació que aparegui i/o pugui visualitzar-se en el mateix, entre d’altres, a títol enunciatiu però no limitatiu, fotografies, textos, vídeos, articles periodístics, signes distintius, articles d’opinió, noticies de premsa, marques, noms comercials i d’ altres creacions i prestacions qualssevol, així com aquelles altres creacions, continguts i/o prestacions que encara no essent visibles siguin objecte de protecció (el “Contingut”)

Grupo Forus es reserva el dret de denegar, modificar i /o retirar l’accés al Lloc Web i als Continguts sense necessitat de comunicar-ho als Usuaris. Així mateix, Grupo Forus es reserva el dret d’efectuar, sense necessitat de preavís, les modificacions que consideri oportunes en el Lloc Web, entre d’altres raons, per a millorar la qualitat, rendiment, eficàcia del seu sistema, del Lloc Web i de la seva connexió, podent canviar, suprimir, ampliar o reduir, tant la informació, Continguts i serveis, com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats. Així mateix, Grupo Forus si ho precisa, podrà limitar l’accés a certs Continguts, informació, i inclús suprimir el Lloc Web de la Xarxa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Grupo Forus es titular o ha obtingut els corresponents drets, llicencies i/o autoritzacions sobre els drets de la propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web i dels Continguts, programes d’ordinador i la selecció i/o disposició dels continguts del Lloc web.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i /o l’ús del Lloc Web impliqui una renuncia, transmissió, autorització o cessió, total ni parcial, del dret de propietat intel·lectual i industrial per part de Grupo Forus a favor de l’Usuari, amb l’excepció d’un dret d’ús atorgat a l’Usuari per la utilització del Lloc Web i dels Continguts amb fins de consulta de la informació disponible sobre els serveis i informació disponible al Lloc. Aquest dret d’us es amb caràcter de no exclusiva, no sublicenciable ni transferible a tercers.

Amb l’excepció del dret de l’ús anterior, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, comunicació pública, distribució, supressió, extracció, reutilització o l’ús de qualsevol altra naturalesa, de tot o part del Lloc Web i del Contingut que no estigui expressament autoritzat en aquestes Condicions d’Ús, malgrat que la Llei així ho permeti o l’Usuari hagi obtingut la corresponent autorització per escrit de Grupo Forus i/o del corresponent titular del drets.

Per tot lo anterior, qualsevol ús no autoritzat expressament per Grupo Forus o, en el seu cas, el tercer que correspongui serà considerat un incompliment greu dels drets de la propietat intel·lectual o industrial, i donarà lloc a la corresponent indemnització de danys i perdujicis per part de l’Usuari.

ÀREA DE CONTACTE

Grupo Forus posa a disposició dels Usuaris, una adreça de correu ordinari amb la finalitat de poder contactar amb les seves oficines centrals.

En cas de que l ‘Usuari faci ús de l’àrea de contacte, l’Usuari garanteix que és titular de la informació facilitada o que posseeix tots els drets necessaris o pertinent autorització per la seva divulgació, que tal divulgació es veritable, exacte, complerta i actual, i que no suposa revelació d’informació confidencial o secret comercial sense el corresponent consentiment, ni vulneració de cap tipus d’exclusivitat o dret titularitat o dret d’un tercer.

ENLLAÇOS

 • Enllaços a pàgines webs de tercers

Els enllaços o vincles que poguessin constar en el Lloc Web i que hagin estat inclosos per Grupo Forus es posen a la disposició de l’Usuari únicament amb la finalitat de facilitar accés a altres continguts de tercers. No obstant, es fa constar que Grupo Forus no gestiona els llocs webs als que redirigeixi ni es responsable del contingut dels mateixos.

Així mateix, es fa constar que Grupo Forus no té cap obligació de control sobre els llocs webs de tercers ni sobre el contingut inclòs en els mateixos.

Igualment, es fa constar que Grupo Forus no dona suport ni es responsable dels comportaments, característiques o continguts dels enllaços de tercers ni de cap transacció que l ‘Usuari pugui realitzar amb el proveïdor de dits enllaços.

Grupo Forus actuarà amb la diligencia deguda en el cas que arribi a tenir coneixement efectiu de que a través d’un lloc web d’un tercer s’estan duent a terme activitats il·lícites o lesionant béns d’un tercer.

 • Enllaços amb destí al Lloc Web

En el cas que l’Usuari estigués interessat en establir enllaços al Lloc Web, deurà fer-ho conforme a la Llei, a les presents Condicions d’Ús i complir tot lo disposat a continuació:

 • L’enllaç vincularà amb la pàgina principal (Home) del Lloc Web.
 • L’enllaç deu estar complert i mostrar el Lloc Web en la seva totalitat.

En cap cas es podrà remetre al Lloc Web mitjançant frame o marc, és a dir, incorporant-ho dintre de la pròpia pàgina del tercer; ni podrà utilitzar-se el Contingut de manera separada i independent del Lloc Web.

En cap cas podran dur-se a terme en les pàgines webs en les que d’inserti l ‘enllaç al Lloc Web, manifestacions i/o comentaris falsos, inexactes o incorrectes en relació al Lloc Web, Grupo Forus, els seus usuaris, clients i serveis ni treballadors.

Grupo Forus podrà sol·licitar en qualsevol moment la retirada de dit enllaç sense tenir que oferir justificació , bastant únicament la comunicació a tal efecte.

GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’Usuari serà responsable de l’ús que faci del Lloc Web i dels Continguts. Per lo anterior, Grupo Forus no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús que l’Usuari faci del Lloc Web i /o del Contingut, ni, per lo tant, del danys i perjudicis que puguin es puguin ocasionar a tercers per aquest ús. En particular, Grupo Forus no serà en cap cas responsable de les infraccions que en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial puguin portar-se a terme per part dels Usuaris.

L’Usuari serà en tot moment responsable de qualssevol comentaris, opinions, enllaços, informació i qualsevol altre comentari que publiqui a través del Lloc Web o mitjançant enllaç al mateix, així com qualssevol danys i perjudicis que dita publicació pogués causar a tercers.

Grupo Forus no s’obliga a fer seguiment i control de la veracitat, exactitud, actualització de les dades subministrades pels Usuaris, essent aquests els únics responsables de qualsevol dany i perjudici generat com a conseqüència de proporcionar dades falses, inexactes, incomplertes i no actualitzades, exonerant, per tant, a Grupo Forus de qualsevol responsabilitat derivada d’això.

Grupo Forus no garanteix que el Lloc Web ni qualsevol Contingut, servei o funció de dit lloc es trobi lliure d’errors o interrupcions.

Grupo Forus tampoc assumeix la responsabilitat , ni serà responsable de les següents actuacions, a mode enunciatiu derivada de o per:

 

 • El mal ús que el Usuari pugui realitzar del Lloc Web.
 • El mal funcionament del navegador i/o del Lloc Web.
 • La continuïtat dels Continguts del Lloc Web.
 • L’absència de virus i /o demés components nocius al Lloc Web o al servidor que els subministra , tant en lo relatiu a la visualització dels Continguts pels Usuaris com en la descarrega dels mateixos (d’estar habilitada)
 • Els continguts i serveis prestats per altres pàgines web en les que l’Usuari pot tenir accés des de els enllaçosfacilitats en el Lloc Web.
 • La invulnerabilitat del Lloc Web, ni del software utilitzat, distribuït o obtingut del mateix.
 • El major o menor rendiment dels Continguts albergats en el Lloc Web.
 • Els danys o perjudicis que pugui causar qualsevol persona, bé a si mateixa o a tercers, que infringís les condicions, normes i instruccions que Grupo Forus estableix en aquest Lloc Web.
 • Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.
 • Qualssevol accions o actuacions que poguessin realitzar en relació amb la vulnerabilitat de drets a tercers, especialment, en relació amb la propietat intel·lectual o industrial o drets d’imatge.

Existeixen certes lleis que no permeten la fixació de límits sobre garanties implícites, ni la exclusió o la limitació de determinats danys i perjudicis. En el suposat de que dites lleis resultin d’aplicació, part o la totalitat de les normes anteriorment indicades podrien no resultar d’aplicació i l’Usuari podria no disposar de drets addicionals.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Grupo Forus podrà tractar les seves dades personals conforme a lo disposat en la Política de Privacitat.

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

Grupo Forus es reserva el dret de modificar o actualitzar en cada moment les Condicions d’Ús amb efectes immediats. Per això, li recomanem que cada cop que accedeixi al Lloc Web, llegeixi detingudament les Condicions d’Ús.

IL·LEGALITAT

La nul·litat o inaplicabilitat de qualsevol terme o clàusula d’aquestes Condicions d’Ús a qualsevol circumstància o part, no afectarà a la validesa del mateix ni a la validesa de la resta dels seus termes i clàusules , ni a l’aplicació de dit terme o clàusula a una altra circumstància o part, tot això serà vàlid i aplicable fins on estigui permès per la Llei.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions d’Ús es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola comú.

En el cas que la normativa aplicable prevegi la possibilitat de sotmetre’s a un fur, Grupo Forus i l’Usuari, amb renuncia al seu propi fur o el que pogués correspondre’ls, per la interpretació i resolució dels conflictes que poguessin sorgir entre elles com a conseqüència d’aquestes Condicions d’Ús, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid capital.